Rubrika: Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště naší školy:

Výchovná poradkyně

Konzultační hodiny

 • Pro žáky: úterý  10,00 hod. – 11,40 hod.
 • Pro zákonné zástupce: čtvrtek 11,45 hod. – 12,45 hod.
 • Po předběžné dohodě kdykoliv jindy.

Školní metodička prevence

Konzultační hodiny

 • pro zákonné zástupce i pro žáky: středa 12,50 – 13,35 hod
 • po dohodě kdykoliv jindy.

Školní psycholožka

Konzultační hodiny

 • pondělí: 8,00 – 11,00 hod
 • úterý: 12,00 – 17,00 hod
 • čtvrtek: 12 – 13,00 a 14,00 – 16,00 hod
 • Kontakt: 577 944 182

Ve škole poskytujeme poradenské služby zaměřené na:

 • Poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • Prevenci školní neúspěšnosti
 • Kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění
 • Podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • Podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • Průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole
 • Včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • Předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
 • Průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou
 • Metodickou podporu učitelům
 • Spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci
 • Spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

Volba povolání

Každý rok stojí před žáky devátých tříd zásadní rozhodnutí, které může ovlivnit celý jejich život. Přemýšlí o volbě povolání, o svých předpokladech pro konkrétní profesi a tudíž o vhodné škole, která by jim měla poskytnout odborný základ.
Výběr jim usnadní internetová adresa www.zkola.cz, na které je umístěna nabídka středních škol ve Zlínském kraji.

Lze též využít dny otevřených dveří, které organizují jednotlivé školy.
S výběrem vhodného oboru našim žákům každoročně pomáhají i pracovníci Úřadu práce ve Zlíně.
Přihlášky ke studiu ve středních školách odevzdávají žáci výchovnému poradci do poloviny února (do poloviny listopadu na SŠ s talentovými zkouškami).

Více informací najdete:

www.infoabsolvent.cz

www.burzaskol.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.zkola.cz

nebo na stránkách jednotlivých středních škol.

Mgr. Eva Svobodová, výchovná poradkyně

Pravidla bezpečného užívání internetu

PRAVIDLA PRO DĚTI K BEZPEČNĚJŠÍMU UŽÍVÁNÍ INTERNETU

 1)      Nikdy nesděluj adresu svého bydliště, telefonní číslo domů nebo adresu školy, kam chodíš, jména a adresy rodičů a rodinných příslušníků i jejich telefonní čísla do práce, někomu, s kým jsi se seznámil/a prostřednictvím internetu, jestliže Ti to rodiče (nebo lidé, kteří se o Tebe starají) přímo nedovolí. (Pokračování textu…)