Rubrika: Školská rada

Zpráva o průběhu a výsledcích voleb do Školské rady 1. základní školy Napajedla, Komenského 268

4. 11. 2014 v době od 14,30 do 17,30hod. proběhly volby do Školské rady 1. základní školy Napajedla, Komenského 268.

Počet oprávněných voličů pro volby zákonných zástupců žáků: 284 žáků školy, celkem 229 rodin. Hlasovalo 91 voličů, tj. 40%. Podmínka minimálního počtu voličů byla splněna. Z řad pedagogických pracovníků volilo 22 osob, což je 100% oprávněných voličů.

Za členy školské rady byli zvoleni: (Pokračování textu…)

První schůzka školské rady ve školním roce 2013/2014

První schůzka ŠR ve školním roce 2013/2014 se konala 1. 10. 2013 za účasti všech členek školské rady, jmenovitě paní Jitky Jelínková, Evy Kaškové, Evy Svobodové, Radmily Táborové, Romany Gajduškové a Moniky Chaloupkové. Jako hosté se jednání zúčastnili ředitelka školy, Mgr. Dana Pospíšilová a předseda SRPŠ, pan Aleš Kocián.

Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013, dále paní ředitelka Pospíšilová zhodnotila akce minulého školního roku a seznámila školskou radu s plánem práce školy na rok 2013/2014. Podrobněji byly konkrétní plánované akce předmětem následné diskuze.

Mgr. Radmila Táborová

2. zasedání školské rady

Na druhém zasedání školské rady dne 26.6.2013 byl ředitelkou školy předložen nový Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. základní školy Napajedla, čj.1ZS – 67/2013. Koordinátorkou ŠVP ZV Mgr. Evou Táborovou pak byly vysvětleny všechny změny a jejich návaznost na novou legislativu. Nový školní vzdělávací program byl schválen s platností od 1. 9. 2013.

Ředitelka školy seznámila všechny přítomné s výsledky výchovně vzdělávací práce za školní rok 2012/2013 i s plánovanými úpravami ve školní budově během prázdnin a do konce kalendářního roku:

  • nové elektronické zabezpečení budovy (výměna dveří z vestibulu do školy, kamerový systém  ve vestibulu a na plášti budovy, zabezpečení vstupu žáků do budovy pomocí čipů).
  • Zateplení budovy, nová fasáda, rekonstrukce podlahy v tělocvičně. V jednání je projekt na rekonstrukci učebny F+Ch včetně stavebních úprav.
  • Během prázdnin proběhne výměna lavic ve dvou učebnách 2. stupně, výměna dvou dataprojektorů v učebnách 1. stupně a výměna  počítače, rozšíření diskové kapacity serveru. Dále malování a nátěry dveří a zárubní v prvním patře budovy.

Byla projednána  zpráva ČŠI o provedené inspekci v dubnu 2013 – ocenění práce celé školy. V diskuzi zaznělo kladné hodnocení nových aktivit ve školním roce 2012/2013 – jazykový pobyt žáků v Londýně, burza středních škol, beseda s olympioničkou paní Miroslavou Knapkovou.

1. schůzka školské rady ve školním roce 2012/2013

První schůzka školské rady v novém školním roce proběhla v úterý 2. 10. 2012 v ředitelně za přítomnosti členek rady: Jitky Jelínkové, Moniky Chaloupkové, Romany Gajduškové, Evy Kaškové, Radmily Táborové a Evy Svobodové. Jako hosté se jednání zúčastnili paní ředitelka Dana Pospíšilová a nově zvolený předseda SRPŠ, pan Aleš Kocián.

Členky rady projednaly a schválily Výroční zprávu o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012, nový Školní řád, opravený Klasifikační řád a dodatek k ŠVP. Byly podrobně seznámeny paní ředitelkou s plánem práce školy na rok 2012/2013 a se zprávou o činnosti SRPŠ.

Kontakt na předsedkyni Školské rady

Vážení rodiče,

školská rada je orgán školy, který umožňuje zřizovateli školy, pedagogickým pracovníkům a rovněž rodičům žáků aktivně se podílet na správě školy.

Byla bych proto velmi ráda, kdybyste využili možnosti přispět svými návrhy a podněty ke zlepšení činnosti školy.

Pokud byste měli problém či připomínku nejen k organizaci výuky, k práci učitelů, k materiálnímu vybavení, ale i k celkové atmosféře školy, které byste nechtěli přímo řešit s vedením školy, můžete mi prostřednictvím mailu zaslat informace, které bych jako zástupce rodičů přednesla na jednání školské rady.

Těším se na spolupráci s Vámi.                                

                                                                                           Jitka Jelínková

                                                                                  předsedkyně školské rady

e-mail:  xjelinkovax@seznam.cz

Školská rada

Školská rada byla zřízena na základě zákona č. 561 / 2004 Sb. Počet členů školské rady je 6. Třetina členů je jmenována zřizovatelem, třetina volena zákonnými zástupci nezletilých žáků a třetina je volena pedagogickými pracovníky školy z řad pedagogických pracovníků.

(Pokračování textu…)