Rubrika: Školská rada

Výsledky voleb do školské rady – 1. ZŠ Napajedla

Datum konání voleb: 24. října 2017

Za zákonné zástupce žáků byly zvoleny:

  • Jitka Šohajková
  • Mgr. Ivana Otradovcová

Za zřizovatele Město Napajedla byli do funkce dosazeni:

  • Romana Gajdušková
  • David Králík

Za pedagogické pracovníky byly zvoleny:

  • Mgr. Taťána Trvajová
  • Mgr. Zuzana Šinclová

Školská rada bude tedy v následujícím tříletém období pracovat v tomto složení.

Zpráva o průběhu a výsledcích voleb do Školské rady 1. základní školy Napajedla, Komenského 268

4. 11. 2014 v době od 14,30 do 17,30hod. proběhly volby do Školské rady 1. základní školy Napajedla, Komenského 268.

Počet oprávněných voličů pro volby zákonných zástupců žáků: 284 žáků školy, celkem 229 rodin. Hlasovalo 91 voličů, tj. 40%. Podmínka minimálního počtu voličů byla splněna. Z řad pedagogických pracovníků volilo 22 osob, což je 100% oprávněných voličů.

Za členy školské rady byli zvoleni: (Pokračování textu…)

První schůzka školské rady ve školním roce 2013/2014

První schůzka ŠR ve školním roce 2013/2014 se konala 1. 10. 2013 za účasti všech členek školské rady, jmenovitě paní Jitky Jelínková, Evy Kaškové, Evy Svobodové, Radmily Táborové, Romany Gajduškové a Moniky Chaloupkové. Jako hosté se jednání zúčastnili ředitelka školy, Mgr. Dana Pospíšilová a předseda SRPŠ, pan Aleš Kocián.

Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013, dále paní ředitelka Pospíšilová zhodnotila akce minulého školního roku a seznámila školskou radu s plánem práce školy na rok 2013/2014. Podrobněji byly konkrétní plánované akce předmětem následné diskuze.

Mgr. Radmila Táborová

2. zasedání školské rady

Na druhém zasedání školské rady dne 26.6.2013 byl ředitelkou školy předložen nový Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. základní školy Napajedla, čj.1ZS – 67/2013. Koordinátorkou ŠVP ZV Mgr. Evou Táborovou pak byly vysvětleny všechny změny a jejich návaznost na novou legislativu. Nový školní vzdělávací program byl schválen s platností od 1. 9. 2013.

Ředitelka školy seznámila všechny přítomné s výsledky výchovně vzdělávací práce za školní rok 2012/2013 i s plánovanými úpravami ve školní budově během prázdnin a do konce kalendářního roku:

  • nové elektronické zabezpečení budovy (výměna dveří z vestibulu do školy, kamerový systém  ve vestibulu a na plášti budovy, zabezpečení vstupu žáků do budovy pomocí čipů).
  • Zateplení budovy, nová fasáda, rekonstrukce podlahy v tělocvičně. V jednání je projekt na rekonstrukci učebny F+Ch včetně stavebních úprav.
  • Během prázdnin proběhne výměna lavic ve dvou učebnách 2. stupně, výměna dvou dataprojektorů v učebnách 1. stupně a výměna  počítače, rozšíření diskové kapacity serveru. Dále malování a nátěry dveří a zárubní v prvním patře budovy.

Byla projednána  zpráva ČŠI o provedené inspekci v dubnu 2013 – ocenění práce celé školy. V diskuzi zaznělo kladné hodnocení nových aktivit ve školním roce 2012/2013 – jazykový pobyt žáků v Londýně, burza středních škol, beseda s olympioničkou paní Miroslavou Knapkovou.

Školská rada

Školská rada byla zřízena na základě zákona č. 561 / 2004 Sb. Počet členů školské rady je 6. Třetina členů je jmenována zřizovatelem, třetina volena zákonnými zástupci nezletilých žáků a třetina je volena pedagogickými pracovníky školy z řad pedagogických pracovníků.

(Pokračování textu…)