Informace pro rodiče žáků 9. ročníku

Vážení rodiče,

v souvislosti s postupným obnovováním provozu základních škol v souladu s harmonogramem uvolňování schváleným vládou České republiky bude od pondělí 11. 5. 2020 umožněn pobyt žáků 9. ročníku v budově školy z důvodu konzultací k přijímacím zkouškám na střední školy. Docházka žáků do školy je dobrovolná a závisí na rozhodnutí rodičů. Pokud zákonní zástupci žáka ke vzdělávání přihlásí, vztahují se na něj i podmínky omlouvání jeho případné nepřítomnosti stanovené školním řádem. Složení studijních skupin je neměnné a žáci se nemohou přihlásit k účasti v průběhu vzdělávání, ale pouze na jeho začátku. Upozorňuji zákonné zástupce, že konzultace se týkají pouze žáků, kteří se připravují k přijímací zkoušce na střední školu.

 

Pravidla pro pobyt žáků v budově školy
 • Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy, a to nejpozději do čtvrtka 7. 5. 2020
 • Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka písemné čestné prohlášení (ke stažení ZDE) o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) viz formulář v příloze.
Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Žáci budou mít otevřený vstup do školy od 7,00hod., tak, aby se zbytečně neshromažďovali před budovou školy.
 • Žáci 9.A budou v učebně č.25, žáci 9.B v učebně č.30

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 •  Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
Ve třídě
 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý žák použít dezinfekci na ruce – bude k dispozici ve třídě.
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

Vzdělávací aktivity

Vzdělávací aktivity budou zaměřeny pouze na matematiku a český jazyk

Konzultace budou probíhat v pondělí až čtvrtek, v pátek proběhne plošná dezinfekce celé budovy školy. Běžná dezinfekce bude probíhat denně. Pravděpodobný rozsah konzultací 8,00 hod. – 11,00 hod.

 

Školní jídelna nebude v provozu.

 

Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka školy

Mohlo by se Vám líbit...