Informace pro rodiče žáků 1. stupně

Vážení rodiče,

v souvislosti s postupným obnovováním provozu základních škol v souladu s harmonogramem uvolňování schváleným vládou České republiky bude od pondělí 25. 5. 2020 umožněn pobyt žáků 1. stupně v budově školy. Docházka žáků do školy je dobrovolná a závisí na rozhodnutí rodičů. Pokud zákonní zástupci žáka ke vzdělávání přihlásí, vztahují se na něj i podmínky omlouvání jeho případné nepřítomnosti stanovené školním řádem. Složení studijních skupin je neměnné do 30. 6. 2020 a žáci se nemohou přihlásit k účasti v průběhu vzdělávání, ale pouze na jeho začátku tj. 25. 5. 2020.

Pravidla pro pobyt žáků v budově školy

 • Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy, a to nejpozději do pátku 15. 5. 2020
 • Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka písemné čestné prohlášení (ke stažení ZDE) o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) viz formulář v příloze.

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Žáci budou mít otevřený vstup do školy od 7,30hod., tak, aby se zbytečně neshromažďovali před budovou školy.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý žák použít dezinfekci na ruce – bude k dispozici ve třídě.
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

Vzdělávací aktivity

 • Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Pokud to počet přihlášených žáků a aktuální personální podmínky umožní, vytvoříme skupiny ze žáků jedné třídy nebo jednoho ročníku.
 • Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.
 • Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků – školní družinu.
 • Ranní družina není poskytována
 • Začátek vzdělávacích aktivit je v 8,00hod. Dle aktuálních personálních podmínek bude dopolední vzdělávací blok organizován 4 vyučovací hodiny do 11,40hod. odpolední družina bude organizována dle počtu žáků a personálních podmínek do 16 hodin.

Možnost stravování ve školní jídelně je v jednání, bude záviset na počtu žáků, při kterém bude možné ještě dodržet stanovené hygienické zásady

Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka školy

Mohlo by se Vám líbit...