Informace k nástupu žáků 2. stupně

Vážení rodiče,

v pondělí 8. 6. 2020 začínají vzdělávací aktivity pro žáky 2. stupně. Žáci, kteří se přihlásili   ke vzdělávání budou pracovat opět ve skupinách do maximálního počtu  15 žáků.

Žáci budou rozděleni do skupin podle počtu a ročníku: 6. ročník 3 skupiny, 7. ročník 2 skupiny, 8. ročník 3 skupiny. Třídní učitelka vede evidenci docházky. Absence žáků, kteří se ke vzdělávání přihlásili  jsou omlouvány rodiči podle pravidel platného školního řádu.

Vzdělávací aktivity:

V 6. – 7. ročníku budou  probíhat vzdělávací aktivity v pondělí a v úterý. V 8. ročníku ve čtvrtek a v pátek. Ve středu bude proveden generální úklid a dezinfekce prostor 2. patra.

Vzdělávání bude probíhat 4 vyučovací hodiny. Začátek v 8,00hod. – ukončení průběžně po 4. vyučovací hodině.

Seznamy žáků rozdělených do skupin  budou, vzhledem k GDPR, umístěny pouze na panelové  nástěnce  v 1. patře školy.

S rozvrhem hodin jednotlivých tříd a ročníků Vás seznámí třídní učitelky prostřednictvím portálu Podpora výuky.


Hygienická opatření:

Při prvním vstupu do školy předloží žák ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

1. Vstup do školy

 

 

 

 

 

 

 

 • vstup do budovy školy je označen upozorněním na povinnost používat ochranu dýchacích cest a dodržovat stanovený odstup
 • žáci přichází průběžně do budovy školy, šaten a určených  učeben od 7,00hod.
 • dodržují stanovené rozestupy, kontroluje školník a vyučující, vykonávající dohled nad žáky
 • žáci i zaměstnanci školy používají ochrany dýchacích cest
 • u vstupu do prostor školy je umístěn dávkovač s dezinfekčním prostředkem, žáci provedou dezinfekci rukou
 • režim odchodu  žáků  je stanoven třídními učitelkami tak, aby nedocházelo ke shromažďování  žáků  před budovou školy  
 • ve společných prostorách musí žáci i zaměstnanci používat roušky
 • vstup do školy je umožněn pouze žákům a zaměstnancům školy
 • v budově školy  nesmí docházet ke kontaktu mezi skupinami žáků

2. Třídy

 • vybavení třídy mýdlem, dezinfekcí s  dávkovačem a  papírovými ručníky
 • žáci si myjí ruce bezprostředně po příchodu do třídy a použijí dezinfekci na ruce
 • každý žák má minimálně 2 roušky na den a sáček na uložení roušky, v případě nutnosti jsou žákům k dispozici jednorázové ochranné roušky
 • v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci používat roušku, pokud je dodržen rozestup 2 metry (nejméně 1,5m)
 • roušky žáci odkládají do sáčku
 • při skupinové práci se musí roušky používat
 • žáci si musí mýt nebo dezinfikovat ruce po každém vzdělávacím bloku  nebo  každé činnosti, po použití kapesníku, před svačinou, před vstupem do jídelny, po použití toalety
 • v lavici sedí 1 žák

 Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka školy

Mohlo by se Vám líbit...