Zahájení školního roku 2020/2021

Zahájení nového školního roku proběhne školním rozhlasem v úterý 1. 9. 2020 v 8,00hod. v kmenových učebnách. Přehled kmenových učeben jednotlivých tříd bude zveřejněn na informačním panelu při příchodu do prostor 1. základní školy Napajedla / schodiště/. Žáci, kteří přestupují ze ZŠ a MŠ Spytihněv a ze ZŠ a MŠ Žlutava jsou  zařazeni   do  6. A  – třídní učitelka Mgr. Eva Svobodová /kmenová učebna č. 25 – druhé patro/, žáci, kteří přestupují ze ZŠ a MŠ Pohořelice jsou zařazeni do 6. B, třídní učitel Mgr. et Mgr. Jakub Trávníček   /kmenová učebna č. 26, druhé patro/. Obě učebny se nachází vedle sebe. Pro žáky 6. ročníku  plánujeme v rámci adaptačního procesu jednodenní pěší výlet.

 

Žádám rodiče žáků, kteří budou doprovázet své dítě, aby vstupovali pouze do vestibulu školní budovy, nikoliv do prostor 1. ZŠ Napajedla / spojovací dveře/.

 

Rodiče žáků 1. ročníku žádám, aby vzhledem k hygienickým opatřením doprovodil  dítě do učebny pouze jeden rodinný příslušník a použil roušku.

 

Školní družina nebude v úterý 1. 9. 2020 před zahájením vyučování otevřena.


Vyučování  středa  2. 9. 2020

1. stupeň

 • 1.ročník 3 vyučovací hodiny, vyučování končí v 10,45 hod
 • 2. -5. ročník 4 vyučovací hodiny, vyučování končí v 11, 40 hod.

Od 1. 9. 2020 bude v provozu školní družina, a to pro žáky 1. – 4.ročníku.

V provozu bude také školní jídelna.

 

2. stupeň

 

5 vyučovacích hodin – třídnické hodiny v kmenových učebnách, žáci odevzdají učebnice z loňského školního roku a obdrží nové učebnice, dále budou informováni o provozu školy a hygienických opatřeních. Nákup sešitů, podle zájmu žáků,  bude organizován v třídnických hodinách přímo ve škole. 


 

Základní informace a hygienická pravidla stanovená ministerstvem zdravotnictví:

 • Školy zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti
 • Žáci nemusí používat v budově školy roušky. Jednu roušku by měl mít žák u sebe pro případ zdravotních komplikací.
 • Vstup do školy pro zákonné zástupce – dopoledne – pouze v nutných případech= vyzvednutí dítěte apod. Doprovod dětí 1. stupně pouze do vestibulu školy.

Odpoledne v době třídních schůzek a konzultačních hodin, dále  po telefonické domluvě. Dospělí návštěvníci školy použijí roušku.

 • Zákonní zástupci poskytnou škole aktualizované kontakty – telefonní čísla a e-maily.
 • U vstupu do budovy školy, v každé učebně, hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou.
 • Omlouvání žáků – elektronická omluvenka, tel. 577 944 182
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění mají zákaz vstupu do budovy školy.
 • Povinností školy je předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí včetně covid-19 tzn. oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění – teplota nad 37°C, úporný kašel, žaludeční obtíže atd. Bude zajištěn dohled zletilé osoby. Zákonní zástupci budou neprodleně informováni o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy. Zákonní zástupci jsou povinni telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 

 1. 9. 2020 Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka školy

  

 

Mohlo by se Vám líbit...