Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2020-2021

Žáci si mohou podat 2 přihlášky (budou k dispozici ve škole u výchovné poradkyně, můžete si je sami vytisknout – najdete na stránkách ministerstva školství – růžová – pozor, vytiskněte na jeden papír oboustranně), vypisujete jen přední stranu (vypište přihlášky identicky = budou obě vypsané stejně – jedná se hlavně o pořadí škol, na obou přihláškách bude pořadí škol stejné), o druhou stranu se postará škola, po vypsání údajů na první straně odevzdáte výchovné poradkyni (Mgr. Eva Svobodová), odevzdávat budete od konce ledna do poloviny února; je nutné sledovat webové stránky konkrétní střední školy, kde najdete u zvoleného oboru, jestli je třeba přihlášku potvrdit obvodním lékařem (najdete pod zkratkou PLP – ANO znamená potvrdit lékařem – pozor, za poplatek, NE znamená není potřeba potvrzovat u lékaře).

Přihlášky musí být odevzdané na střední škole do 1. března 2021.

Pokud se budete hlásit pouze na tříleté obory, nebudete dělat přijímací zkoušky.

Pokud se budete hlásit na čtyřleté obory s maturitou, čtěte pozorně následující informace.

Ministerstvo upravuje přijímací řízení takto:

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) nebude povinnou součástí přijímacího řízení. Pokud ředitel střední školy rozhodne, že se JPZ nekoná, musí se konat školní přijímací zkouška (pozor, JPZ nezaměňujte se školní přijímací zkouškou). Školní přijímací zkoušku si střední škola sama sestaví podle potřeb a nároků dané školy a oboru. Školní přijímací zkouška se může konat distančním způsobem (na rozdíl od JPZ).

V případě, že počet uchazečů o obor bude menší nebo roven počtu předpokládaných volných míst, může ředitel SŠ rozhodnout o nekonání JPZ i školní přijímací zkoušky. Toto musí ředitel střední školy rozhodnout nejpozději do 8. března 2021 – zveřejnit na internetových stránkách školy a současně vhodnou formou sdělit uchazečům (např. e-mailem) nejpozději do 19. března 2021.

Termíny konání JPZ jsou 12. a 13. dubna.

Pokud se bude na střední škole konat JPZ a zároveň i školní přijímací zkouška, budou se konat ve stejný den tak, aby se časově nepřekrývaly (důvodem je snížení mobility a rizika přenosu koronaviru). Výjimkou je, když se koná školní přijímací zkouška distančně – ta se může konat v jiný den.

Každý může konat JPZ ve dvou termínech.

JPZ připravuje a vyhodnocuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Pokud ředitel SŠ rozhodne o nekonání JPZ, nebude ani předávat údaje z přihlášek Centru.

Pokud ředitel SŠ rozhodne o konání JPZ, předá údaje z přihlášky Centru.

Pokud Centrum obdrží údaje o stejném uchazeči pouze jednou, automaticky bude tento uchazeč konat JPZ ve dvou termínech na té škole, která údaje Centru předala.

Pokud Centrum obdrží údaje o uchazeči ze dvou škol, bude uchazeč konat JPZ ve dvou termínech pokaždé na jiné škole, v termínech podle pořadí uvedeného na přihlášce (první škola = první termín, druhá škola = druhý termín).

Seznam přijatých uchazečů zveřejní ředitelé SŠ nejdříve 28. dubna 2021.

Uchazeči mají 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých na odevzdání zápisového lístku. Zápisový lístek obdrží na ZŠ.

Mohlo by se Vám líbit...