Informace pro rodiče dětí zaměstnanců IZS

 

Dětem 1. stupně základní školy, jejichž rodiče jsou zaměstnanci  IZS, a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka

Pro děti IZS je školní družinou zajištěn dopolední a odpolední program v neměnné skupině pro nejvýše 30 dětí. V rámci programu se děti IZS zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku. Ve školní družině jsou vytvořeny podmínky také pro odpočinkové činnosti, volnou hru a pohybové aktivity venku.

Dohled nad dětmi IZS v rámci školní družiny vykonává vychovatelka asistentka nebo jiný pověřený pedagogický pracovník.

O způsobu organizace programu školní družiny pro děti IZS a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitelka školy.

Děti IZS mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek, jako při prezenční výuce.

Na děti IZS účastnících se programu školní družiny se vztahuje povinnost testování obdobně jako je tomu v týdnu prezenční výuky

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
  • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Vážení rodiče kontaktujte, prosím, třídní učitelky, zda v době distanční výuky v režimu rotační výuky požadujete přítomnost svých dětí ve škole a v jakém časovém rozsahu.

Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka školy

Mohlo by se Vám líbit...