Informace k zahájení školního roku

Vážení rodiče milí žáci,

vítám Vás všechny opět do školní rodiny a přeji nám všem hlavně hodně zdraví, optimismu a vzájemného pochopení. Doufám, že  nový školní rok bude klidnější než ty předchozí. Všichni si přejeme jen prezenční výuku, záleží to z velké míry na nás, na naší ohleduplnosti vůči ostatním, disciplíně a smyslu pro povinnost.

Základní informace k novému školnímu roku:   

 • Zahájení nového školního roku proběhne, na základě doporučení MŠMT o omezení hromadných akcí, v učebnách.
 • Žáci 1. třídy budou zahajovat školní rok v 8,00hod. v učebně č. 16 společně s třídní učitelkou (Mgr. Taťána Trvajová). Prosím rodiče, vzhledem k velkému počtu žáků
 1. ročníku, aby dítě do třídy doprovázel pouze jeden z rodičů ( ochrana dýchacích cest dospělých účastníků i dětí je samozřejmostí). Testování žáků antigenními testy proběhne u těchto žáků 2. září.
 • Pro žáky 2. – 9. ročníku bude školní budova otevřena 1. září od 7,20hod. Nejdříve proběhne testování žáků antigenními testy, poté budou žáci odcházet do kmenových učeben. Testování žáků 2. – 4. ročníku bude probíhat v prostorech školní družiny, testování žáků 5. – 9. ročníku bude probíhat v kmenových učebnách.
 • Preventivní screeningové testování bude dále probíhat 6. a 9. září.
 • Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Vše je nutno doložit.
 • Pravidla pro preventivní testování jsou účinná do 10. září 2021.
 • Seznamy žáků 6. ročníku a čísla kmenových učeben všech ostatních tříd budou na informační tabuli  ve vestibulu školy – žáci, kteří přechází ze ZŠ a MŠ Spytihněv budou zařazeni do 6. A (třídní učitelka Mgr. Gabriela Vavřínková), žáci, kteří přechází ze ZŠ a MŠ Žlutava budou zařazeni do 6. B  třídy (třídní učitelka Mgr. Lenka Perutková)
 • Školní družina bude v provozu 1. září od 7,00hod. pro žáky 2. – 4. ročníku
 • Na obědy se mohou žáci přihlásit od 1. září

Hygienická opatření:

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021:

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

 

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. pokud jsou děti a žáci usazeni, při konzumaci potravin a nápojů, osoby v době cvičení)

 

Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorech školy (toto neplatí, pokud děti nebo žáci spadají pod výjimky).

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné věnovat zvýšenou míru pozornosti příznakům infekčního onemocnění u žáků a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:
 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; žák si neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest a je umístěn do předem připravené samostatné místnosti nebo jinak izolován od ostatních přítomných ve škole. Škola současně informuje zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.
 • Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

 

Mgr. Dana Pospíšilová, ředitelka školy

Mohlo by se Vám líbit...