Modernizace odborných učeben a vestavba výtahu na 1. ZŠ Napajedla

 

Modernizace odborných učeben a vestavba výtahu na 1. ZŠ Napajedla

 

Město Napajedla, IČ: 00284220 je realizátorem projektu „Modernizace odborných učeben a vestavba výtahu na 1. ZŠ Napajedla“, registrační číslo: CZ.06.2.67./0.0/0.0/16_063/0003853 v rámci 47. Výzvy IROP – Infrastruktura základních škol, číslo výzvy 06_16_063.

 

Předání staveniště pro realizaci dodávky výtahu proběhlo dne 18. 11. 2020, následné stavební práce budou dokončeny k datu 22. 1. 2021. Na základě výběrového řízení na dodávku výtahu byla uzavřena Smlouva o dílo se společností VÝTAHY VYMYSLICKÝ spol. s r.o.

 

Předání staveniště pro realizaci konektivity proběhlo dne 30. 12. 2020, následné práce budou také ukončeny k datu 22. 1. 2021. Na základě výběrového řízení na dodávku konektivity byla uzavřena Smlouva o dílo se společností PSWNET s.r.o.

 

Předání staveniště pro realizaci modernizace učeben, učebny č. 21 matematiky a robotiky a učebny č. 28 Jazykovo-počítačové, proběhlo dne 6. 1. 2021, následné práce budou opět ukončeny k datu 22. 1. 2021. Na základě výběrového řízení na dodávku IT a dodávku vybavení včetně souvisejících stavebních prací byla uzavřena Smlouva o dílo a Kupní smlouva se společností KDZ, spol. s r.o.

 

Stručný popis projektu:

 

Předloženým projektem budou kompletně modernizovány dvě odborné učebny č. 21 a č. 28 včetně souvisejících drobných stavebních prací, konektivity v celém objektu školy a také bude vybudován výtah.

 

Cíle projektu a výsledky:

 

Cílem projektu je modernizace a pořízení vybavení do 2 odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání (a vzdělanosti) ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích: komunikace v cizích jazycích, digitální technologie, přírodní vědy.   

Součástí projektu je také vybudování prvků bezbariérovosti školy (pořízení výtahu) a dále zajištění vnitřní konektivity školy a připojení internetu. Součástí projektu jsou také drobné sadové úpravy a doplnění mobiliáře školy.

 

Výsledkem projektu by měl být posun v následujících oblastech: 

  • zvýšení jazykových kompetencí a kompetencí digitálních a přírodovědných;
  • vytvoření podmínek pro zvýšení zájmu žáků o dotčené předměty nahrazením zastaralého vybavení odborných učeben školy;
  • dostatečná kapacita školy pro kvalitní výuku;
  • modernizace učeben a jejich využití pro výuku žáků v rámci mimoškolní činnosti, která povede ke zvyšování své kompetence v daných oborech a předmětech;
  • podpora spolupráce mezi školami;
  • adekvátní materiální zázemí školy vůči potřebám individuální integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami/žáků ohrožených sociálním vyloučením, umožněním realizace jejich výuky, prosté docházky do školy;
  • bezpečnější a efektivnější konektivita školy;
  • bezbariérová škola;
  • celkově lepší výsledky systému vzdělávání;
  • kvalitní infrastruktura pro výuku klíčových kompetencí využitelných v praxi.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.