GDPR

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení rodiče, vážení žáci,

1. základní škola Napajedla při své činnosti spravuje a zpracovává osobní údaje žáků, jejich zákonných zástupců a dalších osob. Tím se dostává do postavení správce osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení GDPR“).

Škola si cení soukromí žáků a rodičů jako subjektů osobních údajů. Osobní údaje ochraňuje, činí nezbytná opatření pro to, aby znemožnila přístup k těmto osobním údajům osobám neoprávněným a minimalizovala možnost jejich úniku a zneužití.

Škola jako správce osobních údajů, Vás tímto informuje o rozsahu, způsobech a účelu zpracování osobních údajů v souvislosti se svou činností.

     1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je 1. základní škola Napajedla, příspěvková organizace, IČ: 70917043, se sídlem Komenského 268, 76361 Napajedla.

Správce jmenoval pověřencem pro ochranu osobních údajů Mgr. Tomáše Kloudu, advokáta, ev. č. ČAK 15739, se sídlem Josefská 504/8, 602 00 Brno.

     2. Účely a právní základ pro zpracování

Základní škola shromažďuje a zpracovává osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců v následujících případech:

     2. A) Za účelem vedení dokumentace školy v souladu s ust. § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,   základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zpracovává škola následující kategorie údajů:

–      identifikační údaje žáka (jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu),

–      údaje o předchozím vzdělávání (včetně dosaženého stupně vzdělání),

–      údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole,

–      údaje o zdravotních, výchovných a vzdělávacích potřebách žáka (znevýhodnění, podpůrná opatření, závěry vyšetření školského poradenského zařízení, zdravotní způsobilost),

–      identifikační údaje zákonných zástupců žáka (jméno a příjmení, místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefonické spojení).

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě zákonného zmocnění a k jejich zpracování nepotřebuje škola souhlas žáka ani zákonného zástupce. Tyto osobní údaje škola zpracovává po dobu, po kterou žák navštěvuje školu, a po uplynutí této doby je s osobními údaji naloženo podle zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.

     2. B) Za účelem dokumentace činnosti školy, ocenění úspěchů žáků při činnosti ve škole či při účasti v různých akcích mimo školu, a propagace školy navenek zpracovává škola osobní údaje Vašich dětí pouze s Vaším výslovným souhlasem. Škola zásadně zpracovává následující osobní údaje:

–      základní identifikační údaje (jméno a příjmení, věk a třída, případně další potřebné údaje v nezbytném rozsahu),

–      fotografie a videozáznamy žáků,

–      výtvarné projevy žáků či žákovské práce,

–      e-mailové či jiné spojení na zákonné zástupce žáka.

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě výslovného obecného souhlasu dětí nebo jejich zákonných zástupců, který je získán zpravidla na začátku školního roku. Tyto osobní údaje škola zpracovává po dobu, po kterou platí účel zpracování uvedený v souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo do okamžiku, kdy subjekt údajů souhlas odvolá.

Tyto osobní údaje je možné na základě Vašeho souhlasu předávat organizátorům literárních, výtvarných a jiných soutěží, kterých se Vaše děti zúčastní.

     2. C) Za účelem oprávněného zájmu školy zpracovává škola kategorie údajů v následujících případech:

–      za účelem bezpečnosti, ochrany majetku a zdraví osob pořizuje škola kamerový záznam ze vstupních prostor školy a uchovává jej po dobu 48 hodin, přičemž zpracovává obrazový záznam osob pohybujících se v těchto prostorech,

–      za účelem zajištění průběhu aktivit mimo běžnou výuku, zejména lyžařských výcvikových kurzů, škol v přírodě či výletů, zpracovává škola identifikační údaje účastníků těchto aktivit, které v minimálním nutném rozsahu předává případným organizátorům těchto aktivit. V některých případech bude ke zpracování těchto osobních údajů vyžadován zvláštní souhlas.

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu školy nebo žáků. Tyto osobní údaje škola zpracovává po dobu, po kterou platí účel zpracování a oprávněný zájem a není třeba vyžadovat souhlas se zpracováním. Zabezpečení a ochrana osobních údajů žáků je s příjemcem osobních údajů smluvně ošetřena.

     3. Příjemci osobních údajů

Škola obvykle nepředává osobní údaje Vašich dětí třetím osobám. Jsou však situace, za kterých třetí osoby požadují od školy osobní údaje o dětech k zajištění různých aktivit souvisejících s pedagogickou činností školy. Jedná se zejména o organizátory soutěží, kterých se žáci účastní, nebo o poskytovatele ubytování na výletech a kurzech. V takových případech škola předává nezbytně nutné osobní údaje účastníků těmto smluvním partnerům školy, přičemž má zajištěno, že smluvní partner školy dodržuje veškeré podmínky ochrany osobních údajů. Škola v žádném případě nepředává osobní údaje do zahraničí.

Škola může osobní údaje rovněž poskytnout orgánům veřejné moci jedině na základě zákona, a to zejména na žádost či příkaz soudů, Policie České republiky a dalších orgánů, v rozsahu nezbytném, odpovídajícím zákonem uložené povinnosti. Věcně a místně příslušným soudům může škola poskytnout osobní údaje i v případech, kdy touto cestou přikročí k ochraně majetku školy a obhajobě jejích zákonných práv či k ochraně osobní bezpečnosti žáků a zaměstnanců školy.

     4. Práva subjektů osobních údajů

Rádi bychom Vás poučili o Vašich právech, která vyplývají z nařízení GDPR.

Máte právo získat od školy potvrzení, jaké osobní údaje o Vás či Vašich dětech škola zpracovává, právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů a právo na výmaz osobních údajů, nejsou-li již údaje potřebné pro vymezené účely zpracování, odvoláte-li souhlas se zpracováním osobních údajů nebo nemá-li škola oprávněný důvod osobní údaje zpracovávat.

Rovněž máte právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, a to i částečně, u těch osobních údajů, které Váš souhlas vyžadují. Odvolání souhlasu můžete uplatnit přímo u správce nebo u pověřence pro ochranu osobních údajů způsobem, který umožní Vaši identifikaci.

Zároveň Vás poučujeme o tom, že máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li dojem, že zpracováním Vašich osobních údajů či osobních údajů Vašich dětí dochází k porušování nařízení GDPR.

     5. Kontaktní údaje

V případě požadavků či stížností ve věci ochrany a zpracování osobních údajů se můžete obracet na ředitelku školy na e-mailové adrese info@1zsnapajedla.cz nebo na tel. 577 941 688

Obracet se rovněž můžete na pověřence pro ochranu osobních údajů, pana Mgr. Tomáše Kloudu, na e-mailové adrese poverenec@sk-ak.cz nebo na tel. 721 022 596.

Ke stažení ZDE.