Roční akční plány 2023–2025 projektu „Místní akční plán III ORP Otrokovice“

KE STAŽENÍ ZDE

 

 

Roční akční plány 2023–2025

projektu „Místní akční plán III ORP Otrokovice“,

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023109

 

Označení průřezových témat:

 1. Podpora moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí;
 2. Podpora pedagogických a didaktických kompetencí pracovníků ve vzdělávání a podpora managementu třídních kolektivů;
 3. Podpora čtenářské gramotnosti;
 4. Podpora matematické gramotnosti;
 5. Rozvoj potenciálu každého žáka, zejména žáků se sociálním a jiným znevýhodněním;
 6. Spolupráce s MŠ – ZŠ – SŠ;
 7. Wellbeing – duševní zdraví dětí, žáků a pedagogů.

 

Cílové skupiny:

 • pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci;
 • vedení škol a školských zařízení a zřizovatelé;
 • pracovníci školských poradenských zařízení;
 • pracovníci veřejné správy a subjektů zřízených veřejnou správou;
 • děti, žáci ZŠ, SŠ a konzervatoří, studenti VOŠ;
 • rodiče žáků a studentů (případně zákonní zástupci);
 • ostatní aktéři v oblasti vzdělávání (nestátní neziskové organizace, muzea nebo jiné paměťové instituce, poskytovatelé dalšího vzdělávání, poskytovatelé dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků apod.);
 • široká veřejnost.

 

  Realizace
Pořadové číslo Cíl Činnosti Průřezová témata Zdroje financování Zapojené subjekty Kritérium splnění 2023 2024 2025
1. Wellbeing Koučink, supervize, mentoring, Kultura školy – klima třídy 1,2,5,7 OP JAK, vlastní 1.ZŠ Napajedla Realizace podpory   x x
2. Prevence do škol Realizace preventivních programů a vzdělávání pedagogických pracovníků 1,2,5,7 Zřizovatel, OP JAK, ZK 1.ZŠ Napajedla Realizace prev. prog. x x x
3. Podpora žáků nadaných a mimořádně nadaných Vzdělávání pedagogů v detekci nadání, screening tříd, realizace aktivit pro cílovou skupinu 1,2,3,4,5 OP JAK, vlastní UTB ve Zlíně Realizace screeningu; vzdělávání pedagogů x x x
4. Kariérové poradenství Spolupráce ZŠ – SŠ 5,6 OP JAK, zřizovatel, vlastní   Setkání pedagogů ZŠ a SŠ   x x
5. Sdílení dobré praxe Exkurze na školách, setkávání, provázanost informací aktérů ve vzdělávání 1,2,5,6 OP JAK, vlastní 1.ZŠ Napajedla Realizace setkání   x x
6. Rozvoj potenciálu každého žáka Podpora žáků se SVP, sociálním znevýhodněním, vadami řeči 1,2,3,4,5 OP JAK, NPI ČR, vlastní 1.ZŠ Napajedla Podpora žáka   x x
7. Podpora ředitelů, učitelů, a dalších pracovníků ve vzdělávání Realizace vzdělávacích akcí 1,2,3,4,7 OP JAK, NPI ČR, ZK, vlastní   Realizace vzdělávací akce   x x
  Realizace
Pořadové číslo Cíl Činnosti Průřezová témata Zdroje financování Zapojené subjekty Kritérium splnění 2023 2024 2025
8. Digitální gramotnost Realizace vzdělávacích akcí 1,2,3,4,7 OP JAK, NPI ČR, ZK, vlastní   Realizace vzdělávací akce   x x
9. Dětský vědecký kongres Podpora nadaných a zvídavých žáků 1,3,4,5 OP JAK, vlastní UTB ve Zlíně Realizace školního kola   x x
10. Posílit vztah k místu, kde děti i žáci žijí, mezigenerační soužití Projektové dny, návštěvy seniorů v pečovatelských domech 1,5,7 OP JAK, vlastní Městská knihovna Otrokovice, Senior Otrokovice Realizace projektového dne x x x
11. Rozvoji českého jazyka u dětí a žáků s jeho nedostatečnou znalostí Podpora žáků s OMJ; podpora pedagogů, kteří pracují s žáky s OMJ 1,2,3,4,5,6 OP JAK, NPI ČR, ZK, vlastní   Realizace setkání pedagogů x x x
12 Zvýšení zájmu žáků o poezii Soutěž Toulavá poezie 3,5,7 vlastní ZŠ Tlumačov Realizace školního kola x x x
                                   

 

 

  Realizace
Pořadové číslo Cíl Činnosti Průřezová témata Zdroje financování Zapojené subjekty Kritérium splnění 2023 2024 2025
13 Spolupráce s knihovnou města Otrokovice pod vedením OŠK Podpora žáků formou besed na aktuální témata, projektové dny 3,4,6 OP JAK, vlastní Městská knihovna Otrokovice Realizace projektového dne   x x
14 Mezinárodní vzdělávání škol – žáků a pedagogů ERASMUS + Sdílení a pomáhání školám v úspěchu prostřednictvím zkvalitňování výuky, formou sdílení a implementace 1,2,3,4,5,7 OP Erasmus+, vlastní 1.ZŠ Napajedla Uskutečnění pěti mezinárodních cest. x x x
15 Digitální gramotnost Realizace projektových dnů   Vlastní

(udržitelnost projektu IROP)

1.ZŠ Napajedla, 2.ZŠ Napajedla, ZŠ a MŠ Pohořelice

MŠ Napajedla

Realizace projektových dnů 2023 2024 2025
16 Rozvíjení jazykových kompetencí, anglický jazyk Realizace projektových dnů   Vlastní

(udržitelnost projektu IROP)

1.ZŠ Napajedla, 2.ZŠ Napajedla, ZŠ a MŠ Pohořelice

MŠ Napajedla

Realizace projektových dnů 2023 2024 2025
                   
                   
                   

 

 

V rámci povinných i volitelných témat příjemce zajistí, aby byly do výuky a vzdělávání ve

školách implementovány vzdělávací zdroje vytvořené v rámci výzev OP VVV, resp.

vzdělávací zdroje systemizované v IPs Kurikulum.