Podpora rozvoje vzdělávání žáků na 1. ZŠ Napajedla

 

Podpora rozvoje vzdělávání žáků na 1. ZŠ Napajedla

1. základní škola Napajedla, Komenského 268 zahájila 1. 9. 2021 realizaci projektu z programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_20_080 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony III pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Název projektu

Podpora rozvoje vzdělávání žáků na 1. ZŠ Napajedla

registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022374

Fyzická realizace projektu

Datum zahájení: 1. 9. 2021

Datum ukončení: 30. 6. 2023

Celkové způsobilé výdaje projektu 631 310,00 Kč

Z toho z Evropského sociálního fondu 536 613,48 Kč

Ze státního rozpočtu 94 696,52 Kč

Příjemce dotace

1. základní škola Napajedla, Komenského 268

Cíl projektu

· Sdílení zkušeností pedagogů – tandemová výuka pedagogů na naší škole a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

· Společné vzdělávání žáků – doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, kluby zábavné logiky a deskových her, čtenářské kluby, badatelský klub a klub ICT

· Realizace projektových dnů ve škole a mimo školu – propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky