Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

         

 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností účastníků a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Účastníci jsou povinni

 1. a)   řádně docházet do školského zařízení
 2. b) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
 3. c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a školského zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem

Zákonní zástupci jsou povinni

 1. a) informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 2. b) oznamovat  školskému zařízení prostřednictvím písemné přihlášky rozsah docházky a způsob odchodu žáka z družiny, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích

Účastník se ve školní družině chová slušně k dospělým i k jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje vnitřní řád.  Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob.

Účastník chodí do školní družiny včas a pravidelně, účastní se všech organizovaných činností. Docházka do školní družiny je pro přihlášené účastníky povinná. Odhlásit se může vždy ke konci pololetí, ve výjimečných případech a po dohodě s vedoucí vychovatelkou i v průběhu pololetí

Účastník chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti

Účastník udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.

Účastník chrání své zdraví i zdraví spolužáků, žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).

Účastník má právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání  a svobodu myšlení, projevu, shromažďování, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve školní družině.

Účastníci mají právo podávat náměty na zájmovou činnost, na informace a poradenskou pomoc zájmového zařízení v záležitostech týkající se činnosti školní družiny

 

Účastník nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jiných osob. Cenné předměty včetně šperků a mobilních telefonů odkládá do aktovky. Při odchodu z učebny se učebna zamyká.

Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům družiny se vždy považují za závažné porušení kázně.

Při porušení povinností stanovených tímto vnitřním řádem se na vyzvání ředitelky školy účastník i rodiče zúčastní projednání závažných otázek.

 1. Provoz a vnitřní režim školského zařízení 

Přihlašování a odhlašování

Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací zákonným zástupcům, vyřizování námětů a stížností. Vybírání poplatků za pobyt ve školní družině zajišťuje ekonomka školy v podatelně školy, v 1. patře.

Do pravidelné docházky do školní družiny je účastník zařazen na základě vyplnění přihlášky do školní družiny zákonným zástupcem a uhrazení úplaty za poskytování zájmového vzdělávání ve školní družině. Při jeho zařazení jsou zákonní zástupci prokazatelně seznámeni s vnitřním řádem školní družiny. O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.

Při naplnění kapacity školní družiny budou do školní družiny přednostně zařazováni žáci z nižších ročníků. Rozhodující může být i datum přihlášení do školní družiny.

Odhlásit účastníka může jen zákonný zástupce, a to písemně. Účast ve školní družině bude ukončena také v případě, že zákonný zástupce neuhradí úplatu v daném, ani v náhradním termínu.

Účastník může být také vyloučen z pobytu ve školní družině, bude-li soustavně porušovat vnitřní řád školní družiny, ohrožovat bezpečí a zdraví své anebo ostatních žáků, porušovat kázeň. Vyloučení projedná ředitelka školy se zákonnými zástupci účastníka.

Zákonní zástupci účastníka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí rozsah docházky účastníka a způsob odchodu účastníka ze školní družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na přihlášce do školní družiny. Omluvu nepřítomnosti účastníka ve školní družině, odchylky od docházky účastníka, nebo pokud má účastník ze školní družiny odejít jinak nebo s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na přihlášce do školní družiny, zákonný zástupce tuto skutečnost sdělí vychovatelce písemně. Pokud si zákonný zástupce účastníka vyzvedává osobně, není nutná písemná omluvenka.

Organizace činnosti

Provozní doba ŠD je od 6:00 do 17 hodin.

Ranní provoz:             6:00 – 7:50 hodin

Odpolední provoz:      11:40 – 17 hodin       pátek do 16 hodin

Při nevyzvednutí účastníka do stanovené doby zákonným zástupcem nebo jimi pověřenými osobami, vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky zákonného zástupce   účastníka a osoby uvedené na zápisovém lístku dítěte do školní družiny, pokud je tento postup bezvýsledný

 1. a)      kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě
 2. b)      nebo požádá o pomoc Policii ČR

Umístění školní družiny

Jednotlivá oddělení školní družiny jsou ve třech  učebnách v přízemí školy. Čtvrté oddělení v prvním patře školy.

Docházka účastníků do pravidelné činnosti

Podmínky docházky do školní družiny, podmínky odchodu a doba odchodu či vyzvedávání žáků

            Do ranní školní družiny mohou žáci přicházet od 6,00 hodin, po skončení ranní družiny v 7,50 hodin je vychovatelky odvádí do vyučování, žáky opět přebírají po skončení vyučování nebo v jídelně 2. základní školy od učitelů. Pokud stanoví zákonný zástupce odchod ze školní družiny dříve, odchází žáci z toho místa, kde probíhá právě činnost oddělení školní družiny. Dále pak škola neodpovídá za bezpečnost. Žáci jsou ze školní družiny uvolňováni na základě údajů v zápisním lístku. Pokud má žák odejít jinak, pustí ho vychovatelka pouze na písemnou žádost.

Na dobu prázdnin ředitelka školy prostřednictvím vedoucí vychovatelky nabídne 2 týdny předem písemně všem zákonným zástupcům účastníků zapsaných k pravidelné docházce možnost účasti ve  školní družině.  Vedoucí vychovatelka vyhodnotí zájem zákonných zástupců a navrhne ředitelce školy řešení. Nepřekročí-li počet  účastníků 7 ( dle dohody se zřizovatelem školy), činnost školní družiny se na dobu prázdnin přeruší a vedoucí vychovatelka informuje příslušné zákonné zástupce písemně o této skutečnosti.

Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků. Vychovatelka zodpovídá za bezpečnosti nejvýše 30 účastníků. Pokud počet překročí 30, vedoucí vychovatelka tyto účastníky přeřadí do jiných oddělení s nižším počtem účastníků. Provoz po 15.00 je soustředěn do dvou oddělení, od 15,30 do jednoho oddělení.

Do školní družiny mohou být dočasně umístěni i nepřihlášení žáci (po dohodě s ředitelkou školy a vedoucí vychovatelkou) z důvodu, kdy je cíleně či neplánovaně přerušena výuka

Pitný režim – vychovatelka umožní během činnosti přísun tekutin přinesených účastníkem.

Pravidla styku s rodiči – komunikace s rodiči probíhá pravidelně při předávání nebo při vyzvedávání žáků, při třídních schůzkách a kdykoliv po předchozí domluvě.

Osobní věci, svršky a obuv si účastník nebo jeho zákonný zástupce označí; nepodepsané věci si musí dohledat sám. Výměnu, nebo případnou ztrátu ihned ohlásí vychovatelce.

Úmyslné poškození majetku ŠD (her, hraček, sportovního náčiní) hradí v plné výší zákonný zástupce. 

Podmínky při zacházení s majetkem školní družiny 

Žáci jsou povinni řádně pečovat o propůjčený majetek školní družiny a ochraňovat jej před ztrátou a poškozením.

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků a jejich ochranu před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Za bezpečnost účastníků ve školní družině odpovídají vychovatelky školní družiny a to od příchodu účastníka až do jeho odchodu ze školní družiny. Příchod a odchod účastníků v ranní a závěrečné družině je zaznamenán do ranní docházky a přehledu výchovně vzdělávací práce.

Pokud se účastníkovi  stane úraz, neprodleně to oznámí vychovatelce školní družiny. Úraz oznámený po odchodu ze školní družiny nebude považován za školní úraz. Úraz vychovatelka neprodleně oznámí zákonnému zástupci s vyzváním o vyzvednutí a zajištění ošetření, jinak zajistí ošetření sama a ostatním účastníkům zajistí dohled.  Ihned úraz oznámí vedení školy. Pokud účastník onemocní v průběhu pobytu ve školní družině, vychovatelka kontaktuje zákonné zástupce. Ti jsou povinni vyzvednout účastníka ze školní družiny co nejdříve.

Účastníci jsou vychovatelkou poučeni o bezpečnosti a chování při činnosti školní družiny, při přesunech ve škole, při pobytu venku, v tělocvičně a jsou povinni se těmito pravidly řídit.  O tomto provede vychovatelka zápis do Přehledu výchovně vzdělávací práce.

Při pobytu v areálu školní družiny a tělocvičně vychovatelky kontrolují všechna nářadí, na kterém budou účastníků  cvičit (včetně venkovního nářadí). Do tělocvičny musí mít účastníci oděv uzpůsobený k tělovýchovným aktivitám.

Při pobytu v tělocvičně se účastníci řídí provozním řádem tohoto zařízení

Pobyt na školním dvoře

– prostory školního dvora jsou účastníkům přístupné pouze pod dohledem vychovatelky

– na dvoře se účastníci pohybují tak, aby neohrozili zdraví své ani svých spolužáků

– v průběhu pobytu na školním dvoře není účastníkům povoleno opouštět areál školy a zdržovat se v prostorách suterénu budovy

– účastníci využívají sociální zařízení jen v prostoru před tělocvičnou, vždy oznámí vychovatelce odchod

– účastníci jsou povinni dodržovat pokyny vychovatelky, mohou se pohybovat pouze v prostoru, který určila vychovatelka

– účastníci nesmí ničit výsadby, přenášet lavičky, vstupovat na dekorační kameny, lámat keře a větve

Účastník  bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za účastníka, který byl ve škole a do školní družiny se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.

 1. Závěrečná ustanovení

Tento vnitřní řád školní družiny byl projednán na pedagogické radě dne 26.8.2022.

Platnost tohoto vnitřního řádu je od 1.9.2022, současně tímto datem pozbývá platnosti Vnitřní řád školní družiny ze dne  1.9.2018

 

V Napajedlech dne   1.9.2022

Mgr. Dana Pospíšilová                                                                              Šimona Jirásková

ředitelka školy                                                                                            vedoucí vychovatelka

 

 

Mohlo by se Vám líbit...