Informace ze sociálního odboru

ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY

je součástí oboru sociálního Městského úřadu Otrokovice

Zabývá se problematikou rodin s nezletilými dětmi /do 18 let věku/, kdy předním hlediskem je ochrana oprávněných zájmů dítěte, zejména práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu.

Zaměstnanci sociálně právní ochrany pomáhají rodičům a dětem při řešení výchovných a jiných problémů spojených s výchovou a péčí o děti.

Poskytují nebo zprostředkovávají rodičům a dětem poradenství při výchově dětí.

Poskytují pomoc a ochranu dětem, které požádají o pomoc i bez vědomí rodičů, při ochraně svého života, svých práv a oprávněných zájmů.

Spolupracují se státními i nestátními subjekty, které spolupůsobí v oblasti péče o rodinu a děti.

Činnost oddělení sociálně právní ochrany je rozdělena na tři základní oblasti:

 • NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
 • SOCIÁLNÍ KURATELA
 • TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů dlouhodobě nebo přechodně vychovávány ve vlastní rodině.

Oblast náhradní rodinné péče zahrnuje:

 • pěstounskou péči, poručnickou péči a osvojení
 • zprostředkování a v souladu se zákonem sledování výkonu pěstounské péče
 • poskytování poradenství zájemcům o náhradní rodinnou péči
 • zajišťování doprovázení pěstounských rodin, poskytování dlouhodobé podpory a poradenství náhradním rodinám

SOCIÁLNÍ KURATELA

Oblast sociální kurately zahrnuje péči o děti vyžadující zvýšenou pozornost:

 • závažné výchovné problémy dětí a mládeže
 • trestnou činnost dětí a mládeže
 • preventivní opatření k zamezení vzniku sociálně-patologických jevů

TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE

Oblast terénní sociální práce zahrnuje:

 • sociální poradenství rodičům a dětem
 • kolizní opatrovnictví
 • opatření související s trestnou činností páchanou na dětech a mládeži (děti týrané, zanedbávané a zneužívané)

Každý občan je oprávněn upozornit orgán sociálně právní ochrany na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z  rodičovské odpovědnosti, na skutečnosti, že rodiče nemohou plnit rodičovskou odpovědnost.

Každý občan je oprávněn upozornit na závadné chování dětí jejich rodiče.

Každé dítě má právo požádat o pomoc při ochraně svého života nebo zajištění svých práv.

KONTAKTY:

Městský úřad Otrokovice

sociální odbor

oddělení sociálně právní ochrany

nám. 3. května 1340

765 23 Otrokovice

www.muotrokovice.cz

Vedoucí oddělení:

Náhradní rodinná péče:

Kuratela:

Terénní sociální práce:

Mohlo by se Vám líbit...