Volební řád školských rad základních škol v Napajedlích

Město Napajedla v souladu s usn. §167 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydává tento volební řád do školských rad základních škol v Napajedlích.

I.

Zřízení školské rady

Zřizovatel základních škol rozhodl o zřízení školských rad jako o orgánech základních škol, které umožní zákonným zástupcům nezletilých žáků a pedagogickým pracovníkům škol, zřizovateli a dalším osobám, podílet se na správě škol.

II.

Členové školské rady

 1. Jednotlivé školské rady jsou 6 členné. Z toho jsou 2 členové jmenováni zřizovatelem, 2 členové jsou voleni zákonnými zástupci nezletilých žáků (dále jen zákonní zástupci) a 2 členové jsou voleni pedagogickými pracovníky školy (dále jen „pedagogové“).
 2. Členy školské rady mohou být všechny fyzické osoby starší 18 let, plně způsobilé k právním úkonům, které vyslovily souhlas se svou kandidaturou a byly řádně jmenovány nebo zvoleny v souladu se zákonem a tímto volebním řádem.
 3. Zástupce zřizovatele navrhuje a jmenuje Rada města Napajedla.
 4. Kandidáty na členy školské rady za zákonné zástupce navrhují zákonní zástupci, kandidáty na členy školské rady za pedagogy navrhují pedagogové. Návrhy předkládají do 14 dnů ode dne vyhlášení konání voleb.
 5. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem a zvolen zákonnými zástupci, popř. pedagogy školy. Přednost před jmenováním má uskutečněná volba.
 6. Funkční období členů rady je tříleté. Funkci člena rady lze zastávat opakovaně.
 7. Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období:
  • vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady
  • dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady
  • v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví volební řád
  • dnem, kdy zvolený zástupce přestane být v pracovně právním vztahu ke škole, nebo v případě zástupce zvoleného z řad zákonných zástupců dne, kdy přestane být tento žák (žáci sourozenci) žákem (žáky) školy

 

III.

 Vyhlášení a příprava voleb

 

 1. Volby zajišťuje v souladu se zákonem a s tímto volebním řádem ředitel školy v duchu demokratičnosti a věrohodnosti.
 2. Volby zástupců zákonných zástupců se konají nejdříve poslední den funkčního období, nebo do 60 dnů od zániku mandátu člena školské rady za zákonné zástupce. Volby zástupců za pedagogy se konají nejdříve poslední den funkčního období, nejpozději však 30 dnů od zániku mandátu člena školské rady za pedagogy.
 3. Ředitel vyhlásí termín konání voleb a k volbám svolá oprávněné voliče – zákonné zástupce žáků a pedagogické pracovníky školy – formou oznámení v místě obvyklém, nejpozději 30 dní před konáním voleb.

Oznámení obsahuje:

 • základní informace o volbách do školské rady
 • informace o způsobu podávání a náležitostech návrhů na kandidáty za členy školské rady
 • datum, místo a čas konání voleb
 1. Oprávněnými voliči jsou zákonní zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci školy.
 2. Pro zajištění přípravy a uskutečnění voleb jmenuje ředitel školy 3 člennou volební komisi, která mimo jiné eviduje návrhy na členy školské rady.
 3. Součástí návrh musí být písemný souhlas kandidáta s kandidaturou.
 4. Volební komise sestaví seznam kandidátů a pro potřeby voleb připraví hlasovací lístky a volební urny.
 5. Volební komise eviduje formou záznamů všechny osoby oprávněné volit členy školské rady, kteří využili svého volebního práva.

IV.

Průběh voleb

 1. Volby zástupců pedagogických a zákonných zástupců probíhají odděleně.
 2. Volby jsou tajné a každý oprávněný volič má 1 hlas.
 3. Hlasovací lístek obsahuje abecední seznam kandidátů s pořadovým číslem a informaci o maximálním počtu volených kandidátů.
 4. Na základě výsledků hlasování volební komise stanoví pořadí kandidátů podle počtu hlasů oprávněných voličů. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem (losuje předseda komise). Členy školské rady se stávají kandidáti podle sestaveného pořadí a podle stanoveného počtu členů školské rady.
 5. Výsledy voleb zveřejní ředitel školy na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup do 7 dnů od uskutečnění voleb.
 6. Nedojde-li ke zvolení stanoveného počtu členů školské rady, vyhlásí ředitel školy opakované volby, které se musí uskutečnit do 60 dnů od vyhlášení dílčích výsledků voleb.
 7. Ke kandidaturám podaným v předchozích volbách se nepřihlíží. Návrhy na kandidáty se podávají nově.
 8. Není-li zvolen stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované volby, jmenuje zbývající členy rady ředitel školy

V.

Protokol o průběhu a výsledku voleb

 1. O průběhu a výsledku voleb vypracovává volební komise protokol, ve kterém se uvede:
  • označení druhu voleb
  • datum konání vole
  • jméno a příjmení členů volební komise
  • seznam kandidátů
  • počet hlasů pro jednotlivé kandidáty
  • jméno a příjmení zvolených kandidátů nebo zvoleného kandidáta
 2. Protokol podepisují členové komise a ředitel školy
 3. Protokol ředitel školy předá neprodleně zřizovateli

VI.

Závěrečná ustanovení

Tento volební řád byl schválen Radou města Napajedla.

Mohlo by se Vám líbit...