Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně

Konzultační hodiny

 • Pro žáky: pondělí 10,00 hod. – 11,30 hod.
 • Pro zákonné zástupce: čtvrtek 10,00 hod. – 11,30 hod.
 • Po předběžné dohodě kdykoliv jindy.

Školní metodik prevence

Konzultační hodiny

 • pro zákonné zástupce i pro žáky: čtvrtek 14,00 hod – 15,00 hod
 • po dohodě kdykoliv jindy.

Školní psycholožka

Konzultační hodiny

 • pondělí: 8,00 – 11,00 hod
 • úterý: 12,00 – 17,00 hod
 • čtvrtek: 11,00 – 13,00 a 15,00 – 16,00 hod
 • Kontakt: 577 944 182

Ve škole poskytujeme poradenské služby zaměřené na:

  • Poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
  • Prevenci školní neúspěšnosti
  • Kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění
  • Podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
  • Podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
  • Průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole
  • Včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
  • Předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
  • Průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou
  • Metodickou podporu učitelům
  • Spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci
 • Spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

Mohlo by se Vám líbit...