Školní poradenské pracoviště – kontakty

Výchovná poradkyně Mgr. Eva Svobodová:

Konzultační hodiny

 • Pro žáky: čtvrtek 9,00 hod. – 10,30 hod
 • Pro zákonné zástupce: středa 9,00 – 10, 30hod
 • Po předběžné dohodě kdykoliv jindy.

Školní metodik prevence Mgr. et Mgr. Jakub Trávníček:

Konzultační hodiny

 • pro zákonné zástupce: úterý 14,00 hod. – 15,00hod
 • pro žáky: středa 10,05hod. – 10,45hod
 • po dohodě kdykoliv jindy.

Školní psycholožka Mgr. Gabriela Králová

Konzultační hodiny ve školním roce 2021/2022

 • pondělí: 8.00 – 11.00 hod.
 • úterý: 12.00 – 17.00 hod.
 • středa: 8.00 – 12.00 hod.
 • čtvrtek: 8.00 – 11.00 hod.

 

 • Telefon: 577 944 182
 • E-mail: kralova.napajedla@seznam.cz

 

Ve škole poskytujeme poradenské služby zaměřené na:

  • Poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
  • Prevenci školní neúspěšnosti
  • Kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění
  • Podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
  • Podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
  • Průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole
  • Včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
  • Předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
  • Průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou
  • Metodickou podporu učitelům
  • Spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci
 • Spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

Mohlo by se Vám líbit...